Vítáme Vás na stránkách rodinného Vinaøství Vaïura,

které se nachází v typické vinaøské ulièce v centru obce Polešovice. Tvoøíme moderní, svìží, pøíjemì pitelná a odrùdovì èistá vína.

Souèástí naší nabídky je prodej vína pøímo ze sklepa, dále øízené degustace a ochutnávky, prohlídky sklepù a posezení pro skupiny do 20-ti osob, vèetnì ubytování.

Pøijïte k nám ochutnat víno z hroznù, které dozrály v polešovických vinohradech ...

 
 
     
  3095792319  
 
 

Novinky

 • Nová služba pro naše zákazníky:
  Všechny naše vína Vám zašleme zásilkovou službou na jakékoliv místo v Èeské republice. Doruèení do 2 dnù od objednání v kartonech po šesti lahvích ( i rùzné odrùdy).
  Možnost platby na úèet nebo dobírkou.
  Více informací >> 989-806-2795

 • Otevírací doba o vánoèních svátcích - Vinný sklep Polešovice

  Pondìlí 17. 12. 2018 7:30 - 17:00
  Úterý 18. 12. 2018 7:30 - 17:00
  Støeda 19. 12. 2018 7:30 - 17:00
  Ètvrtek 20. 12. 2018 7:30 - 17:00
  Pátek 21. 12. 2018 7:30 - 17:00
  Sobota 22. 12. 2018 9:00 – 11:00
  Nedìle 23. 12. 2018 zavøeno
       
  Pondìlí 24. 12. 2018 zavøeno
  Úterý 25. 12. 2018 zavøeno
  Støeda 26. 12. 2018 zavøeno
  Ètvrtek 27. 12. 2018 7:30 - 17:00
  Pátek 28. 12. 2018 7:30 - 17:00
  Sobota 29. 12. 2018 9:00 – 11:00
  Nedìle 30. 12. 2018 zavøeno
       
  Pondìlí 31. 12. 2018 zavøeno
  Úterý 1. 1. 2019 zavøeno
  Støeda 2. 1. 2019 zavøeno

 • Otevírací doba o vánoèních svátcích - Vinotéka v Uherském Hradišti

  Pondìlí 17. 12. 2018 10:00 - 18:30
  Úterý 18. 12. 2018 10:00 - 18:30
  Støeda 19. 12. 2018 10:00 - 18:30
  Ètvrtek 20. 12. 2018 10:00 - 18:30
  Pátek 21. 12. 2018 10:00 - 18:30
  Sobota 22. 12. 2018 9:00 – 12:00
  Nedìle 23. 12. 2018 zavøeno
       
  Pondìlí 24. 12. 2018 zavøeno
  Úterý 25. 12. 2018 zavøeno
  Støeda 26. 12. 2018 zavøeno
  Ètvrtek 27. 12. 2018 10:00 - 18:30
  Pátek 28. 12. 2018 10:00 - 18:30
  Sobota 29. 12. 2018 9:00 – 12:00
  Nedìle 30. 12. 2018 9:00 – 12:00
       
  Pondìlí 31. 12. 2018 zavøeno
  Úterý 1. 1. 2019 zavøeno
  Støeda 2. 1. 2019 10:00 - 18:30

 • NOVÝ PENZION VINAØSKÁ, Polešovice 672
  Penzion se nachází v centru mìstysu na ulici Vinaøská, pøímo naproti našich vinných sklepù. Nabízíme 3 dvoulùžkové pokoje, dva s možností dvou pøistýlek, jeden pokoj s jednou pøistýlkou.
  Pokoje mají balkón s výhledem na Polešovice, Dolnomoravský úval a Bílé Karpaty.
  Každý pokoj má kompletnì vybavenou kuchyòku vè. nádobí a spotøebièù, a vlastní sociální zaøízení ( sprcha, WC).
  V každém pokoji je LED televize a klimatizace.
  Samozøejmostí je bezplatná WIFI. V pøízemí penzionu mùžete využít spoleèenské místnosti.
  262-993-9638

 • Nové fotografie - Ocenìná vína Vinaøství Vaïura
  2283968839

 • ReportហÈeské televize o svatomartinském vínu
  info o nás 13:20
  odkaz zde >>>>

 • Jediný vinaø ze Zlínského kraje, který mùže letos svatomartinská vína prezentovat na základì pøísného hodnocení Národního vinaøského centra ve Valticích, je Jaroslav Vaïura z Vinaøství Vaïura v Polešovicích.
  2545182890

 • Žehnání svatomartinského vína
  V sobotu 14.11.2015 v 15:00 hodin na dvoøe Úøadu mìstyse v Polešovicích
  Program: 15:00 Obøad žehnání svatomartinského vína roèníku 2015 otcem Petrem Souèkem Od 15:30 hodin Ochutnávka mladých vín v doprovodu cimbálové muziky OSKERUŠA a mužského pìveckého sboru Chlapi z Vážan
  Obèerstvení zajištìno
  VSTUPNÉ: 50,-Kè, zahrnuje sklenici na víno s logem Svatomartinské

 • SVATOMARTINSKÉ JE TADY OPÌT PO ROCE ! PØIJÏTE OCHUTNAT...
  Na základì hodnocení v Národním vinaøském centru ve Valticích získala tøi naše mladá vína licenci k používání ochranné známky "Svatomartinské 2015".
  Jsou to Muškát moravský, Modrý Portugal a Muller Thurgau.
  Prodej ze sklepa zahájíme v pátek 6. 11. 2015.
  Cena za láhev je 85 Kè.

 
 

Pracovní doba

Pondìlí - Pátek 7.30 - 11.30 12.30 - 17.00
Sobota 9.00 - 11.00  
 
 

Design by ORK WebDesign, Copyright (c) 2011 - Vinaøství Vaïura Polešovice